Research and Development Institute Research and Development Institute
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
TH | EN
หน้าหลัก
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย + ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ + ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ + ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยองค์ประกอบที่ 3แผนการบริหารความเสี่ยง + แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564รายงานประจำปี + รายงานประจำปี 2563คู่มือปฏิบัติงาน + เรื่องกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการ + เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ + เรื่องกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย + เรื่องการจัดทำสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย + เรื่องการตรวจสอบคุณภาพรายงานวิจัย
ยุทธศาสตร์การวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา (2564-2567)

ยุทธศาสตร์การวิจัย : กรอบการพัฒนาระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)
       เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานอำนวยการ ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย การทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อยกระดับการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพศึกษา และและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และตอบสนอง ต่อยุทธศาสตร์นโยบายการวิจัยของชาติ และหน่วยงานต้นสังกัด ผู้นําเสนอได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์ และแนวการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 3 ด้านดังนี้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัย สามารถนำยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ มากำหนดกลยุทธ์ภายในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบเชิงรุก
       กลยุทธ์ที่ 1.1: พัฒนาระบบสารสนเทศสถาบันวิจัย และพัฒนา (ประกาศทุน การขอทุน การเผยแพร่งานวิจัย และการจดทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิผล)
       กลยุทธ์ที่ 1.2: ระบบจัดหาแหล่งทุนภายนอก ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างนักวิจัย และเครือข่ายการวิจัย
       กลยุทธ์ที่ 2.1: มุ่งผลิตนักวิจัย และสร้างเครือข่ายการวิจัย
       กลยุทธ์ที่ 2.2: บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนผลิตนักวิจัยในระดับบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3: มุ่งผลิตงานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
       กลยุทธ์ที่ 3.1: มุ่งเพิ่มงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
       กลยุทธ์ที่ 3.2: เสริมสร้างแนวคิดการวิจัย และมูลค่าเพิ่มของงานวิจัยให้เป็นรูปธรรม

       จากยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การวิจัยที่ได้กำหนดไว้สามารถกำหนดแนวทางการบริหารในแต่ละกลยุทธ์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบเชิงรุก
       กลยุทธ์ที่ 1.1 : พัฒนาระบบสารสนเทศสถาบันวิจัย และพัฒนา (ประกาศทุน การขอทุน การเผยแพร่งานวิจัย และการจดทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิผล)
แนวทางการบริหาร
       1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและระบบสารสนเทศด้านการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ  (ฐานข้อมูลความต้องการชุมชน ฐานข้อมูลนักวิจัย ฐานข้อมูลแหล่งทุน) ให้เป็นปัจจุบันโดยมีการจัดหาแหล่งทุนอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       2. ปรับปรุงคู่มือบริหารจัดการวิจัยให้มีความชัดเจน และเป็นระบบ เพื่อช่วยให้นักวิจัยสามารถ วางแผนการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมี ประสิทธิผล
       3. จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาการเขียน และให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่โครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแหล่งทุนวิจัยภายนอกแต่ละประเภท
       4. ติดตามประเมินผลหลังจากมีพัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าว
 
       กลยุทธ์ที่ 1.2: หาแหล่งทุนภายนอก ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ
       แนวทางการบริหาร
       1. ศึกษาแหล่งภายนอก (ภาครัฐและองค์กรอิสระ) โดยระเบียบ และคุณสมบัติในการรับทุนที่สอดคล้องกับคุณลักษณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
       2. นำแหล่งทุนประกาศเผยแพร่สู่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อให้นักวิจัยเตรียมความพร้อม
       3. จัดทำกลไก การรับทุนวิจัย กับแหล่งทุนภาย ให้สอดคล้องและเอื้อต่อการปฏิบัติงานวิจัย โดยรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการดําเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน
       4. ติดตามประเมินผลหลังจากรับทุนวิจัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างนักวิจัย และเครือข่ายการวิจัย
       กลยุทธ์ที่ 2.1: มุ่งผลิตนักวิจัย
       แนวทางการบริหาร
 1. พัฒนาบุคลากร และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการขอรับทุนวิจัย ดำเนินงานวิจัย รวมถึง การตีพิมพ์เผยแพร่ และจดทรัพย์สินทางปัญญาผลงงานวิจัย
 2. สร้างนักวิจัยระดับบัณฑิต จากการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัย และมุ่งสร้างนักวิจัยท้องถิ่นในพื้นที่วิจัยของมหาวิทยาลัย
 3. ยกย่องเชิดชูนักวิจัย และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการ ผลิตงานวิจัยต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป
 4. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการในการพัฒนางานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่

       กลยุทธ์ที่ 2.2: สร้างเครือข่ายการวิจัย
       แนวทางการบริหาร
 1. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีชื่อเสียงทั้งใน ประเทศและในต่างประเทศ โดยเน้นการดำเนินการอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม เช่น การแลกเปลี่ยน นักวิจัย (Exchange Researcher) ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) เป็นต้น
 2. ส่งเสริมให้งานวิจัยเกิดการบูรณาการศาสตร์ และบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายการวิจัยที่เป็นรูปธรรม
 3. สนับสนุนสร้างเครือข่ายชุมชนด้านการวิจัย ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
 4. ติดตามและประเมินผลเครือข่ายการวิจัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งผลิตงานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
       กลยุทธ์ที่ 3.1: มุ่งเพิ่มงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
       แนวทางการบริหาร
 1. สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ชาติในทุกมิติ โดยยุทธศาสตร์ อววน. 4 แพล็ตฟอร์ม 16 โปรแกรม เพื่อตอบสนองปัญหาเร่งด่วนของประเทศ 
 2. สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่ ปรากฏในฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติและระดับ นานาชาติ อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
 3. ยกระดับวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นวารสารวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ สากลทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 
 4. ติดต่อประเมินผลผลผลิตงานวิจัย
 
       กลยุทธ์ที่ 3.2: เสริมสร้างแนวคิดการวิจัย และมูลค่าเพิ่มของงานวิจัยให้เป็นรูปธรรม
       แนวทางการบริหาร
 1. สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ งานวิจัย เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีสังคมวิจัยที่มีความเข้มแข็ง
 2. จัดกิจกรรมประชาคมวิจัยในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้นักวิจัยในแต่ละหน่วยงานได้พบปะเพื่อ สร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนทัศนะคติด้านการวิจัย และนําแนวทางมาปรับปรุงระบบ การวิจัยให้เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้วิจัย เพื่อเกิดองค์กรการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
 3. สนับสนุน และเสริมสร้างความเข้มแข็งในลักษณะการทำงานเป็นทีมของนักวิจัยอย่างเหมาะสม โดยการสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยงนักวิจัย เพื่อให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
 4. ส่งเสริมการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชา ศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน