Research and Development Institute Research and Development Institute
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
TH | EN
หน้าหลัก
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย + ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ + ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ + ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยองค์ประกอบที่ 3แผนการบริหารความเสี่ยง + แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564รายงานประจำปี + รายงานประจำปี 2563คู่มือปฏิบัติงาน + เรื่องกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการ + เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ + เรื่องกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย + เรื่องการจัดทำสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย + เรื่องการตรวจสอบคุณภาพรายงานวิจัย
แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประวัติความเป็นมา
     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เดิมมีชื่อเรียกว่า “ศูนย์วิจัยและบริการทางการศึกษา” จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและบริการทางการศึกษา รวมทั้งประสานงานรับนักศึกษาภาคพิเศษเรียกว่า “โครงการฝึกอบรมครูประจำการ (อ.คป.) และได้พัฒนาเป็น “โครงการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูได้ยกฐานะเป็น “สถาบันราชภัฏ” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ส่งผลให้สถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าวสามารถผลิตบัณฑิตได้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก และศูนย์วิจัยและบริการทางการศึกษาได้ยกฐานะเป็น “สำนักวิจัย” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏพระนคร ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและสำนักวิจัยได้ยกฐานะเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจนถึงปัจจุบัน โดยมีหน้าที่สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย พัฒนานักวิจัย ส่งเสริมให้คณาจารย์บูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งบริการข้อมูลและสารสนเทศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำงานวิจัยร่วมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป

ที่ตั้ง :  ชั้น 4  อาคารเบญจมวัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร          
          ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ : 0-2521-2288
โทรสาร : 0-2521-1234
โทรศัพท์ภายใน : 48532, 48533, 48534
เว็บไซต์  : 
อีเมลล์ :