Research and Development Institute Research and Development Institute
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
TH | EN
หน้าหลัก
พันธกิจ

ภายในปี 2567 รูปแบบการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นรูปแบบการทำงานแบบเชิงรุกที่ส่งเสริมให้บุคคลากร(ฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน) มีผลงานทางวิชาการมากว่าร้อย 60 และบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนสู่การสร้างนักวิจัยระดับบัณฑิต เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน