Research and Development Institute Research and Development Institute
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
TH | EN
หน้าหลัก
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย + ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ + ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ + ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยองค์ประกอบที่ 3แผนการบริหารความเสี่ยง + แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564รายงานประจำปี + รายงานประจำปี 2563คู่มือปฏิบัติงาน + เรื่องกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการ + เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ + เรื่องกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย + เรื่องการจัดทำสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย + เรื่องการตรวจสอบคุณภาพรายงานวิจัย
พันธกิจ

ภายในปี 2567 รูปแบบการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นรูปแบบการทำงานแบบเชิงรุกที่ส่งเสริมให้บุคคลากร(ฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน) มีผลงานทางวิชาการมากว่าร้อย 60 และบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนสู่การสร้างนักวิจัยระดับบัณฑิต เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน