Language
 
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 

Proceeding ประชุมวิชาการ ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 4 (PDF 14.3 MB)

  Herp Congress II Abstract (PDF 2.43 MB)
  Depisa Monograph no.2 (PDF 70 MB)
  Abstract DEPISA’s 5th Biennial Conference 10 to 13 June 2013 (PDF 31 MB)
  Proceeding TETERI 120TH 24-28 December 2012 (PDF 178 MB)
  เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 3 (PDF 55 MB)
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ/กองทุนวิจัย
 เดือนเมษายน
 เดือนกันยายน
 เดือนธันวาคม
การจัดการความรู้งานวิจัย (Knowleadge Management)
 การจัดการความรู้งานวิจัย (Knowleadge Management)
 สังเคราะห์งานวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ ปี 2557
 หลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 หลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณะวิทยาการจัดการ
 หลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 หลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ วิทยาลัยการฝึกหัดครู
การจัดการความรู้(knowledge Management KM) คู่มือการเผยแพร่งานวิจัยในต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.256
  คู่มือการเผยแพร่งานวิจัยในต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
  คู่มือการเผยแพร่งานวิจัยในต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) (ต่อ)
 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย คอบช ประจำปีงบประมาณ 2561

ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย คอบช. ประจำปีงบประมาณ 2561 โปรดศึกษาประกาศและรายละเอียดให้ครบถ้วน


หมายเหตุ :

  1. เพื่อความสะดวกขอให้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และต้องปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน (หัวหน้าโครงการ ผู้อำนวยการแผนงาน และผู้ร่วมวิจัย ทุกท่านที่จะยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยต้องลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบ http://www.nrms.go.th/Register.aspx ) สามารถสอบถามเรื่องการลงทะเบียนนักวิจัยได้ที่ กองมาตรฐานงานวิจัย (กมว.) โทร 0 2561 2445 ต่อ 607, 608
  2. การส่งข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS พร้อมเอกสารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 10 ชุด (หนังสือนำส่ง+ข้อเสนอการวิจัยต้นฉบับลงนามจริง พร้อมสำเนา รวมเป็นจำนวน 10 ชุด+CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอฯ รูปแบบ PDF และ Word จำนวน 2 ชุด)และต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ถึงหน่วยบริหารทุน ภายในวันที่27 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. นี้เท่านั้น
  3. ควรลงทะเบียนส่งข้อเสนอวิจัยก่อนกำหนดปิดรับอย่างน้อย 5 - 7 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่จะช่วยดำเนินการแก้ไขได้ทันการณ์ หากมีปัญหาสามารถสอบถามเรื่องรายละเอียด เงื่อนไขการยื่นข้อเสนอการวิจัยได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412, 413

คำชี้แจงจากสถาบันวิจัย
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาจะรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนออธิการบดีลงนาม  ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 1 ฉบับ)
2. นักวิจัยเป็นผู้ส่งเอกสารให้แหล่งทุนด้วยตัวเองไฟล์เอกสารและแบบฟอร์ม

01-ประกาศสำนักงานเรื่องรับข้อเสนอการวิจัย 61_19 พ.ค.60.pdf
02-หนังสือกรอบการวิจัย 2561 แก้ไข 31 05 60.pdf
03-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช).doc
04-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ค).doc
05-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย-1ด).doc
06-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 2ค).doc
07-หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ คอบช. 3) (ถ้ามี).doc
08-หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (แบบ คอบช. 4) (ถ้ามี).doc
09-แบบหนังสือนำส่ง.doc
10-รายละเอียดในการจัดส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย.pdf
11-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
12-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
13-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
14-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
15-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf
16-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf
17-ประกาศ ปปช. ฉ.1.pdf
18-ประกาศ ปปช. ฉ.2.pdf
19-ประกาศ ปปช. ฉ.3.pdf
20-ประกาศแก้ไขกรอบ61_12 มิ.ย.60.PDF
21-เอกสารชี้แจงกรอบการวิจัย ปี 2561 (สวรส.).pdf
22-แบบฟอร์ม Protocol.doc
 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 02-521-2288 , 02-521-1234

Email : research.pnru@gmail.com

Phranakhon Rajabhat University 9 Changwattana Road,
Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662)521-2288 , (662)521-1234