Research and Development Institute Research and Development Institute
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
TH | EN
หน้าหลัก
วันที่ 11 กันยายน 2563 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชนในพื้นที่ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
Back
12 มกราคม 2564


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชนในพื้นที่ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก”

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชนในพื้นที่ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก” ในวันที่ 11 กันยายน 2563
ณ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุม ซึ่งเป็นนักวิจัยหน้าใหม่สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ตามความต้องการของชุมชนผู้ใช้ประโยชน์ ในพื้นที่อำเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชุมชนและคนในชุมชน
          ซึ่งจากการประชุมครั้งนี้มีคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยการฝึกหัดครู และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุม จำนวน 10 คน และจากการประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ทำให้นักวิจัยได้ข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชนในพื้นที่ และสามารถนำไปพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป