Research and Development Institute Research and Development Institute
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
TH | EN
หน้าหลัก
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563 โครงการอบรมปฏิบัติการ (เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ)
Back
31 ธันวาคม 2563


โครงการอบรมปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”
วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมประเยาว์ศักศรี อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติรวมไปถึงในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับนั้น จัดเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการดำเนินโครงการวิจัย เนื่องจากเรื่องราวที่นำมาเขียนเป็นรายงานหรือบทความต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมข้อมูล วิธีการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนการประมวลความคิดอย่างมีระบบระเบียบ แล้วถ่ายทอดความคิดนั้นเป็นภาษาเขียน ที่ชัดเจน จนสามารถสื่อความรู้ความเข้าใจกับผู้อ่านได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบทความนั้น ๆ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักวิจัยและนักวิชาการทั่วไป เพื่อให้สามารถเขียนและนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างบทความวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปเผยแพร่และตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลต่าง ๆ อันที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการได้
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งๆ ขึ้นไป
กิจกรรมดังกล่าว มีผู้สนใจเสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๒๕ คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่
            ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.รสชงพร โกมลเสวิน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
            ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  ต้นทอง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ : ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเขียนบทความวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ อันส่งผลให้บรรลุเป้าหมายและนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการได้จริง