Research and Development Institute Research and Development Institute
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
TH | EN
หน้าหลัก
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย + ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ + ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ + ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยองค์ประกอบที่ 3แผนการบริหารความเสี่ยง + แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564รายงานประจำปี + รายงานประจำปี 2563คู่มือปฏิบัติงาน + เรื่องกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการ + เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ + เรื่องกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย + เรื่องการจัดทำสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย + เรื่องการตรวจสอบคุณภาพรายงานวิจัย
ประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 14 "รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน"
31 มีนาคม 2564

ประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 14 "รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน"

วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสวิสโฮเทล กรุงเทพฯ

ส่งผลงานภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด