Research and Development Institute Research and Development Institute
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
TH | EN
หน้าหลัก
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย + ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ + ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ + ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยองค์ประกอบที่ 3แผนการบริหารความเสี่ยง + แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564รายงานประจำปี + รายงานประจำปี 2563คู่มือปฏิบัติงาน + เรื่องกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการ + เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ + เรื่องกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย + เรื่องการจัดทำสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย + เรื่องการตรวจสอบคุณภาพรายงานวิจัย
ทุนภายนอก การพัฒนาแบบจำลองที่เหมาะสมกับภูมิภาค เพื่อยกระดับชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว เป็นพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์
16 มีนาคม 2564

ทุนภายนอก การพัฒนาแบบจำลองที่เหมาะสมกับภูมิภาค เพื่อยกระดับชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว เป็นพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์

รายละเอียด

บุคลากรที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย  ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564