Research and Development Institute Research and Development Institute
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
TH | EN
หน้าหลัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา : วิจัยเป็นหัวใจของการพัฒนา”

วิสัยทัศน์  : สร้างงานวิจัย รับใช้สังคม บูรณาการสู่การเรียนการสอน บริการวิชาการ สานเครือข่ายกับทุกภาคี และมีเพื่อนในภูมิภาคอาเซียน”
 
พันธกิจ
     1) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ
     2) ส่งเสริม พัฒนา และสร้างทีมวิจัยทั้งภายในและภายนอกที่เข้มแข็ง
     3) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และวิทยาการที่ทันสมัยภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ
     4) ส่งเสริมให้มีความเชื่อมโยงองค์ความรู้จากงานวิจัยระหว่างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     5) ส่งเสริมให้มีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนางาน พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น