Research and Development Institute Research and Development Institute
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
TH | EN
หน้าหลัก
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย + ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ + ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ + ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยองค์ประกอบที่ 3แผนการบริหารความเสี่ยง + แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564รายงานประจำปี + รายงานประจำปี 2563คู่มือปฏิบัติงาน + เรื่องกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการ + เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ + เรื่องกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย + เรื่องการจัดทำสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย + เรื่องการตรวจสอบคุณภาพรายงานวิจัย
แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
>> ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนงบประมาณกองทุนวิจัย (ปรับปรุง พ.ค 62)
>> แบบ วจ แบบทุนวิจัยเดี่ยว (ปรับปรุง ต.ค. 63)
>> แบบขอรับทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
>> แบบทุนวิจัยเพื่อพัฒนางาน (R to R)
>> แบบขอทุนโครงงานของนักศึกษา
>> แบบฟอร์มทุนวิจัยส่วนตัว (ปรับปรุง ก.พ. 64)
>> ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขแล้วเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนงบประมาณกองทุนวิจัย


แบบฟอร์มสัญญาต่าง ๆ
>> แบบ วจ.2.1 (สัญญาทุนกองทุนวิจัย)
>> แบบ วจ.2.2 (สัญญาทุนวิจัยเชิงนโยบาย)
>> แบบ วจ.2.3 (สัญญาทุนวิจัยบูรณาการเรียนการสอน)
>> แบบ วจ.2.4 (สัญญาทุนงบประมาณแผ่นดิน)
>> หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ (เริ่มใช้ 1 มิ.ย. 56)
>> แบบแจ้งการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอื่น
>> แบบฟอร์มรายงานการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอื่น


แบบฟอร์ม ส่งรายงานความก้าวหน้าวิจัย
>> บันทึก ส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย (ปรับปรุง ม.ค. 64)
>> แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (ปรับปรุง ม.ค. 64)

แบบฟอร์มส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
>> บันทึก ส่ง (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ปรับปรุง ก.ค. 64)​
>> บันทึก ส่ง (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ได้ปรับแก้ไขแล้ว (ปรับปรุง ก.ค. 64)
>> บันทึก ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ปรับปรุง ก.ค. 64)


แบบฟอร์มขอขยายเวลา
>> บันทึกขอขยายเวลาการทำวิจัย (ปรับปรุง ก.ค. 62)
>> แบบคำร้องขอขยายเวลาทำวิจัย (ปรับปรุง ก.ค. 62)


แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย
>> บันทึกปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย (ปรับปรุง ก.ค. 62)

แบบฟอร์ม ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย [ระดับชาติ/นานาชาติ]
>> แบบฟอร์ม ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย [ระดับชาติ/นานาชาติ]
>> ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่บทความวิจัยวิชาการ (ปรับปรุง ต.ค. 63)


แบบฟอร์มทรัพย์สินทางปัญญา
>> การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
>> การยื่นคำขอจดทรัพย์สินทางปัญญา


แบบฟอร์ม-เอกสารด้านจริยธรรมการวิจัย
>> เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
>> เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย
>> เอกสารแบบยื่นโครงการวิจัย
>> แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย
>> บันทึกขอส่งเอกสารเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


แบบฟอร์มอื่น ๆ
>> แบบแจ้งการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอื่น
>> แบบฟอร์มรายงานการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอื่น
>> หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย
>> หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัย