Research and Development Institute Research and Development Institute
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
TH | EN
หน้าหลัก
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย + ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ + ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ + ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยองค์ประกอบที่ 3แผนการบริหารความเสี่ยง + แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564รายงานประจำปี + รายงานประจำปี 2563คู่มือปฏิบัติงาน + เรื่องกระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการ + เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ + เรื่องกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย + เรื่องการจัดทำสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย + เรื่องการตรวจสอบคุณภาพรายงานวิจัย
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

ข้อบังคับ
>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ.2562

คำสั่ง
>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและจริยธรรม (Update ต.ค. 63)
>> คณะกรรมการวิชาการและจริยธรรม (สมทบ)
      >> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      >> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      >> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      >> คณะวิทยาการจัดการ
      >> วิทยาลัยการฝึกหัดครู


ประกาศ
>>ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัประจำปี 2564
>>ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย เรื่อง แนวปฏิบัติการทำวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว

>>ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
>> อัตราค่าตอบแทนในการให้บริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาแก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
>> ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานการวิจัยที่ได้รับทุนจากเงินงบประมาณกองทุนวิจัยและเงินงบประมาณแผ่นดิน
>> ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
>> ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย เรื่อง แนวปฏิบัติการทำวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว Update ต.ต. 63
>> ประกาศรายชื่อวารสารวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด


ระเบียบ
>> ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
>> ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการทำและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2563
>> อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ ณ ต่างประเทศ

อื่นๆ

>>หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายงานวิจัย (ปรับปรุง พ.ค. 62)