Language
 
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 

Proceeding ประชุมวิชาการ ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 4 (PDF 14.3 MB)

  Herp Congress II Abstract (PDF 2.43 MB)
  Depisa Monograph no.2 (PDF 70 MB)
  Abstract DEPISA’s 5th Biennial Conference 10 to 13 June 2013 (PDF 31 MB)
  Proceeding TETERI 120TH 24-28 December 2012 (PDF 178 MB)
  เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 3 (PDF 55 MB)
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ/กองทุนวิจัย
 เดือนเมษายน
 เดือนกันยายน
 เดือนธันวาคม
การจัดการความรู้งานวิจัย (Knowleadge Management)
 การจัดการความรู้งานวิจัย (Knowleadge Management)
 สังเคราะห์งานวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ ปี 2557
 หลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 หลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณะวิทยาการจัดการ
 หลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 หลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ วิทยาลัยการฝึกหัดครู
การจัดการความรู้(knowledge Management KM) คู่มือการเผยแพร่งานวิจัยในต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.256
  คู่มือการเผยแพร่งานวิจัยในต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
  คู่มือการเผยแพร่งานวิจัยในต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) (ต่อ)
 
แนวปฏิบัติการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดในโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้ว
การปรับเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมโครงการวิจัย แผนการดำเนินงานวิจัย การขอยกเลิกการวิจัยหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดในโครงการวิจัย ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
 
ให้หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้วิจัยทำบันทึกข้อความขอรับการอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงจาก คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย โดยผ่านคณะกรรมการวิจัยประจำคณะหรือผู้บริหารชั้นต้นของหน่วยงานพิจารณาก่อน จากนั้นจึงส่งเรื่องให้สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบ
 
ทั้งนี้ เมื่อผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย แล้วจึงจะดำเนินการปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่าง ๆ ในโครงการวิจัยได้
 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 02-521-2288 , 02-521-1234

Email : research.pnru@gmail.com

Phranakhon Rajabhat University 9 Changwattana Road,
Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662)521-2288 , (662)521-1234