Language
 
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 

Proceeding ประชุมวิชาการ ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 4 (PDF 14.3 MB)

  Herp Congress II Abstract (PDF 2.43 MB)
  Depisa Monograph no.2 (PDF 70 MB)
  Abstract DEPISA’s 5th Biennial Conference 10 to 13 June 2013 (PDF 31 MB)
  Proceeding TETERI 120TH 24-28 December 2012 (PDF 178 MB)
  เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 3 (PDF 55 MB)
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ/กองทุนวิจัย
 เดือนเมษายน
 เดือนกันยายน
 เดือนธันวาคม
การจัดการความรู้งานวิจัย (Knowleadge Management)
 การจัดการความรู้งานวิจัย (Knowleadge Management)
 สังเคราะห์งานวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ ปี 2557
 หลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 หลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณะวิทยาการจัดการ
 หลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 หลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ วิทยาลัยการฝึกหัดครู
การจัดการความรู้(knowledge Management KM) คู่มือการเผยแพร่งานวิจัยในต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.256
  คู่มือการเผยแพร่งานวิจัยในต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
  คู่มือการเผยแพร่งานวิจัยในต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) (ต่อ)
 
รวมรูปภาพกิจกรรม
[12-14 กรกฎาคม 2560] การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการวิจัยระดับคณะ 2560
  
[24 มิ.ย. 58] แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  
[13-15 พ.ค. 58] แนวคิดและเครื่องมือการทำงานวิชาการเพื่อสังคม รวมถึงการตั้งโจทย์และการเขียนข้อเสนอโครงการ
  
[25-26 มี.ค. 58] แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย
  
[5 มี.ค. 58] การจัดเตรียมเอกสารแนวคิดการวิจัย Concept Paper
  
[2 มี.ค. 58] การวิจัยเพื่อการพัฒนางาน R2R
  
[7-11 ส.ค. 57] Thailand Research Expo 2014
  
[21-23 ก.ค. 57] Platform Research
  
[23 มิ.ย. 57] Platform Research
  
[11-12 มิ.ย. 57] Platform Research
  
[19-20 พ.ค. 57] Platform Research
  
[21-24 ม.ค. 57] Herp Congress II
  [21-24 ม.ค. 57] Herp Congress II
10 - 13 June 2013 DEPISA’s 5th Biennial Conference at Phranakhon Rajabhat University
  
3 มิถุนายน 2556 การประชุมเชิงปฏิบติการ เพื่อขับเคลื่อน 1 สาขา 1 งานวิจัย ครั้งที่ 1
  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 02-521-2288 , 02-521-1234

Email : research.pnru@gmail.com

Phranakhon Rajabhat University 9 Changwattana Road,
Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662)521-2288 , (662)521-1234